+48 606 225 141 | +48 664 001 440 office@notto.eu
ul. Obornicka 1B, PL 64-630 Ryczywół

Zapytanie Ofertowe 7/2017

Dostawa płyty osłonowej: ściennej i dachowej w związku z rozbudową zakładu produkcyjnego

W związku z realizacją projektu pod nazwą: „Wdrożenie przez Notto Sp. z o.o. Sp.k. własnej, innowacyjnej technologii produkcji mebli z drewna litego” Notto sp. z o.o. sp.k. zamierza udzielić  zamówienia na dostawę płyty osłonowej: ściennej i dachowej w związku z rozbudową zakładu produkcyjnego.

Termin składnia ofert: 22 grudnia 2017 r.

 

W związku z pytaniami wykonawcy do treści zapytania ofertowego nr 7/2017 Zamawiający w dniu 05.12.2017 r. udziela wyjaśnień o treści zamieszczonej poniżej. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający wprowadził zmianę do Zapytania ofertowego w zakresie terminu składnia ofert oraz w Załączniku nr 2  o treści jak poniżej. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian

Wyjaśnienia do treści Zapytania z dnia 05.12.2017

Zapytanie ofertowe_dostawa płyty_ZMIENIONE 05.12.2017

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia_dostwa płyty_ZMIENIONY 05.12.2017

 

W związku z pytaniami wykonawców do treści zapytania ofertowego nr 7/2017 Zamawiający udziela wyjaśnień o treści zamieszczonej poniżej. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający wprowadził zmiany do Zapytania ofertowego oraz Załączników nr 4 i 5 o treści jak poniżej. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian

Wyjaśnienia do treści Zapytania z dnia 28.11.2017

Zapytanie ofertowe_dostawa płyty_ZMIENIONE 28.11.2017

Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw – wzór_dostawa płyty_ZMIENIONY 28.11.2017

Załącznik nr 5 – Istotne warunki umowy_dostawa płyty_ZMIENIONY 28.11.2017

 

Poprzednia wersja zapytania ofertowego, załącznika nr 4 i 5 oraz pozostałe aktualne załączniki do Zapytania ofertowego znajdują się poniżej:

Zapytanie ofertowe_dostawa płyty

 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty_dostawa płyty

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia_dostwa płyty

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy_dostawa płyty

Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw – wzór_dostawa płyty

Załącznik nr 5 – Istotne warunki umowy_dostawa płyty

Załącznik nr 6 – Podwalina

Załącznik nr 6 – Rzut dachu

Załącznik nr 6 – Rzut hali

Załącznik nr 6 – Stopa podwalina

 

WYNIK POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważnia postępowanie nr 7/2017 o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa płyty osłonowej: ściennej i dachowej w związku z rozbudową zakładu produkcyjnego”, ponieważ w postępowaniu tym nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 

 

Spółka informuje, że ubiega się  o dofinansowanie powyższego zamówienia  ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

flaga

Więcej Informacji / More